NGHỊ QUYẾT : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẤU & HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM

Ngày đăng: Thứ tư - 10/06/2020 07:13
NGHỊ QUYẾT : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẤU & HỢP TÁC ĐẦU TƯ  VILEXIM

NGHỊ QUYẾT : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẤU & HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK &HTĐT VILEXIM
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 do Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK & HTĐT VILEXIM;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty CP XNK & HTĐT VILEXIM;
 
QUYẾT NGHỊ
 
Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ 15 - Nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
- Tên gọi:                     Đại hội đồng cổ đông lần thứ 15 - Nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Thời gian:                 Từ 7 h 30’, ngày 22/06/2020
- Địa điểm:                  Số 139 phố Lò Đúc, P. Đống Mác, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Tỷ lệ thực hiện:         Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 01/06/2020.
 
Điều 2: Nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông lần thứ 15 - Nhiệm kỳ 2020 - 2025
  1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) Nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025
  2. Báo cáo của BGĐ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
  3. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và nhiệm kỳ 2015 - 2020;
  4. Báo cáo Tài chính năm 2019;
  5. Tờ trình của HĐQT:V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch lợi nhuận năm 2020
  6. Tờ trình của HĐQT:V/v: Chi thù lao HĐQT & BKS năm 2019 và dự kiến 2020
  7. Tờ trình của HĐQT: V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;
  8. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát  và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.
 
 
Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu: HCNS
 
 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
         CHỦ TỊCH
Nguyễn Trường Sơn
           (đã ký)
 

Bình luận ngay
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM
Địa chỉ: 170 - Giải Phóng - P. Phương Liệt - Q. Thanh Xuân - TP.Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 869 4171 - (84.4) 869 4169 - Fax: (84.4)3869 4168 - Email: vilexim@hn.vnn.vn - Website: www.vilexim.com.vn
Xem Website tốt nhất với trình duyệt Chrome & Internet Explorer ( Không hiển thị tốt trên trình duyệt Firefox )